கேலரி

ஆய்வகம்

மாநாட்டு அறை

பொது உறவு உறுப்பினர்

துல்லியமற்ற பட்டறை

தொழிற்சாலை கட்டிடம்

Laboratory1

பட்டறை தயாரிப்பு மற்றும் உபகரணங்கள்

அலுவலகம்

உபகரணங்கள்

அறிவியல் குழு

ஆய்வகம்